ACTIEVOORWAARDEN “KUMASI GASSI + KUMASI SAPPI CASHBACK ACTIE

Looptijd: 02-01-2024 tot 04-02-2024

 Deelnemende supermarkt: Albert Heijn Supermarkt

 Cashback bedrag: €1,00

1. ALGEMEEN

1.1 – Toepasselijkheid

1.2

1.1.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie “KUMASI GASSI + KUMASI SAPPI” (hierna:

“Actie”) die georganiseerd wordt door Kumasi Drinks (Centrale Groothandelsmarkt 186 1051 LJ –

Amsterdam) (hierna: de Organisator).

1.1.2

Deze actievoorwaarden en overige informatie over de Actie staat vermeld op de website

www.kumasi-drinks.nl (hierna verder te noemen “Site”).

1.1.3.

De Actie is ter promotie van het product Kumasi Gassi en Kumasi Sappi (hierna verder te noemen het

“Product”) door middel van het verstrekken van een cashback aan de deelnemers van de Actie.

1.1.4

Deelnemers aan de Actie (“Deelnemers”) verklaren door hun deelname akkoord te gaan met de

Actievoorwaarden.

1.1.5. De actieperiode loopt van 02-01-2024 tot en met 04-02-2024 (de Actieperiode).

1.1.6

Deze Actie is niet geldig in combinatie met andere acties, aanbiedingen en/of kortingen.

2. DE ACTIE

2.1 – Specificatie actie

2.1.1

De Actie wordt gepubliceerd en toegankelijk gemaakt voor de deelnemers op de Site.

2.1.2

De Actie is van toepassing op Deelnemers die gedurende de Actieperiode een Product hebben

aangeschaft bij de verkopende Albert Heijn winkels. De Actie is enkel geldig bij aankopen gedaan in

een fysieke winkel. Online aankopen zijn uitgesloten van deelname.

2.1.3

Indien een Deelnemer een Product aankoopt bij één van de Deelnemende Supermarkten en

zijn/haar originele aankoopbewijs fotografeert in de Actie omgeving in de Tikkie app, ontvangt de

Deelnemer € 1,00 retour, mits het maximaal aantal Deelnemers nog niet is bereikt.

2.1.4.

Indien het maximale aantal Deelnemers is bereikt vóór het einde van de Actieperiode behoudt de

Organisator zich het recht voor de Actie stop te zetten.

2.1.5

Voor een geldige deelname dient vanuit de Tikkie-app deelgenomen te worden aan de Actie door de

Actie te selecteren binnen het Tikkie Acties menu in de Tikkie-app. Hier dient de Deelnemer de

originele kassabon voor aankoop van dit Product gedurende de actieperiode te scannen, waarna de

Deelnemer akkoord dient te gaan met de voorwaarden.

2.1.6

Digitale en kopie kassabonnen verkregen via online bestellingen voor laten bezorgen, afhalen van

boodschappen in een filiaal of verkregen bij fysieke aankopen in een filiaal zijn uitgesloten van de

Actie. Ook bonnen waar het Product niet op vermeld staat zijn uitgesloten van deelname.

2.1.7

Na verificatie van de kassabon ontvangt de Deelnemer € 1,00 retour.

2.2 – Deelname

2.2.1

Iedere natuurlijke persoon kan deelnemen aan deze actie met in acht name van artikelen 2.2.2, 2.2.3

en 2.2.4.

2.2.2

Iedere Deelnemer kan gedurende de looptijd van de Actie slechts éénmaal deelnemen aan deze

Actie.

2.2.3

Deelname door minderjarigen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt is enkel toegestaan

met de uitdrukkelijke toestemming van ouders of voogd.

2.2.4

Aan deelname aan de Actie zijn, naast de gebruikelijke kosten voor de toegang tot en het gebruik

van het internet, geen extra kosten verschuldigd.

2.3 – Bescherming persoonsgegevens

2.3.1.

In de privacyverklaring van de Tikkie app lees je over het gebruik van jouw persoonsgegevens en hoe

je jouw rechten kan uitoefenen. De Organisator verwerkt geen persoonsgegevens in het kader van

de Actie.

2.3.2

De deelnemer garandeert dat de door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig

zijn.

2.3.3

Organisator deelt aan deelnemers mede dat persoonsgegevens kunnen worden verzameld en

verwerkt door ABN AMRO als gevolg van het akkoord gaan met deze voorwaarden en dat de

persoonsgegevens zullen worden vastgelegd en verwerkt onder de zeggenschap van ABN AMRO. De

Deelnemer stemt uitdrukkelijk in met de verzameling en verwerking van voornoemde

persoonsgegevens op basis van deelname aan de Actie met als doel het mogelijk maken van het

terugstorten van het aankoopbedrag van het Product.

2.3.4.

Organisator informeert Deelnemers over het recht om persoonsgegevens in te zien, het recht op

rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens, of om de verwerking te beperken of om

daartegen bezwaar te maken, alsook over het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Voor alle

zaken die betrekking hebben op de bescherming van persoonsgegevens en voor het uitoefenen van

de voornoemde rechten, kan er een verzoek worden gericht tot ABN AMRO, aan het adres dat in de

privacyverklaring van de Tikkie app staat vermeld.

3. AANSPRAKELIJKHEID

3.1 – Aansprakelijkheid Organisator

3.1.1

Deelname geschiedt voor eigen risico van de Deelnemer. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de

juiste invoer en de verzending van gegevens. De Organisator garandeert onder andere niet dat de

telefoonlijnen, het internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden en/of dat

haar website zonder fouten werkt en alle inschrijvingen juist en volledig worden ontvangen.

3.1.2

De Organisator is niet aansprakelijk in geval van overmacht of gebeurtenissen waarover hij geen

controle heeft of indien de omstandigheden dit vereisen, hij verplicht is de huidige wedstrijd te

annuleren, in te korten, te verlengen, uitstellen, op te schorten of de voorwaarden te wijzigen. In

ieder geval behoudt de Organisator zich het recht voor om de deelnameperiode te verlengen.

3.1.3

ABN AMRO treedt op als verantwoordelijke partij van het digitale platform TIKKIE. De Organisator is

niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit deze Actie of uit de door haar te

verstrekken cashback. De Organisator geeft geen enkele garantie op de door haar te verstrekken

prijzen. Wijzigingen, typ- en/of zetfouten zijn voorbehouden.

3.2 – Aansprakelijkheid derden

3.2.1

Hetgeen artikel 3.1.2 bepaalt geldt onverminderd voor derden/toeleveranciers van de Organisator

cq. de toeleveranciers en/of fabrikanten van de cashback actie.

4. SLOTBEPALINGEN

4.1 -Voorbehoud

4.1.1.

De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere

kennisgave:

a) Deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie indien zij van mening is dat deze misbruik

maken van de Actie, niet conform deze Actievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de

Actie onrechtmatig trachten te beïnvloeden;

b) wijzigingen en verbeteringen op de Site aan te brengen of de toegang tot de Site te beperken

en/of te beëindigen;

c) deze Actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijzen te wijzigen of de actie voortijdig te

beëindigen; voor zover zij dat naar eigen goeddunken noodzakelijk acht.

4.2 – Vragen en klachten

4.2.1

In geval van vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de Actie kan de Deelnemer

contact opnemen met de consumentenservice van Tikkie via whatsapp op telefoonnummer: 06 13

76 85 28.

4.2.2

De Organisator is niet verantwoordelijk voor het juist en tijdig afhandelen van klachten en/of

opmerkingen over de cashback. Alle communicatie over klachten verloopt direct via de

consumentenservice van Tikkie.

Privacy Verklaring

Kumasi Drinks, gevestigd aan Wibautstraat 150 1091 GR Amsterdam, is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

Wibautstraat 150

1091 GR Amsterdam

0641398935

Rogier Power is de Functionaris Gegevensbescherming van Kumasi Drinks. Hij is te bereiken via info@kumasi-drinks.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Kumasi Drinks verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kumasi-drinks.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 Kumasi Drinks verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Kumasi Drinks verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Kumasi Drinks neemt geen besluit op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kumasi Drinks) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Kumasi Drinks bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens > min. 7 jaar > Belastingtechnisch
Personalia > min. 7 jaar >Belastingtechnisch
Adres > min. 7 jaar > Belastingtechnisch
Enzovoort > min. 7 jaar > Belastingtechnisch 

Delen van persoonsgegevens met derden
Kumasi Drinks deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kumasi Drinks blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Kumasi Drinks gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Kumasi Drinks gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@kumasidrinks.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Kumasi Drinks zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Kumasi Drinks wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Kumasi Drinks neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@kumasi-drinks.co